شرکت پارس ساختار

اجرای عملیات احداث فونداسیون ، محوطه سازی ، تهیه تجهیزات و احداث خطوط هوایی و زمینی برق و تامین تجهیزات نصب واحدهای دوم و سوم نیروگاه بادی سایت تبریز برای اولین بار توسط شرکت پارس ساختار انجام پذیرفت.